7- hệ liệt

Quyển 1

Chương 1          chương 2

chương 3           chương 4          chương 5

chương 6          chương 7          chương 8          chương9

chương 10          chương 11          chương 12         chương 13           chương 14

chương 15         chương 16         chương 17          chương 18

chương 19        chương 20

Vỹ thanh

Quyển 2

chương 1        chương 2

chương 3        chương 4        chương 5        chương 6

Vỹ thanh

Đặc điển